Yabancı Diller Öğretim Elemanları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birim

Yabancı Diller Bölümü

Görev Adı:

Öğretim Görevlisi

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Bölüm Başkanı

Sorumluluk Alanı

Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutmak veya uygulatmak

Temel Görev ve Sorumluklar

 • Öğrencilerin dil seviyelerini göz önünde bulundurarak, YDYO müfredatına bağlı kalarak ders planlamak, hazırlamak ve etkin bir şekilde uygulamak,
 • YDYO müfredatında belirtilmiş olan eğitim-öğretim amaçlarının eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak,
 • Derslerin en etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla diğer okutmanlarla irtibat içinde bulunmak,
 • Etkin çalışma alışkanlıklarını teşvik ederek ve olumlu bir öğrenme ortamı yaratarak öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Derslerde hedef dili maksimum düzeyde kullanmak ve öğrencileri de seviyelerini göz önünde bulundurarak öğrendikleri dili kullanmaları konusunda teşvik etmek,
 • Öğrencilere yapacakları aktiviteler ve ödevlerden önce içerik ve değerlendirme kriterleri ile ilgili ön bilgi vermek,
 • Öğrencilerin devamsızlık ve not kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak ve bölüm başkanlığınca ilan edilen tarihlerde bu bilgileri teslim etmek ya da YDYO not giriş işletim sistemine girmek,
 • Gerçekleştirilen seviye/ bölüm toplantılarına ve hizmet-içi eğitim seminerlerine katılmak; profesyonel gelişim amacıyla düzenlenen ve katılımı zorunlu olan idari toplantılar, çalıştaylar ve seminerlere katılmak,
 • Müdüriyetin ve Bölüm Başkanlığı’nın verdiği görevleri eksiksiz olarak zamanında yerine getirmek,
 • Öğretim ve ders materyalleri hakkında gerektiğinde seviye sorumlusuna bilgi vermek, müfredat takibi ile ilgili her haftanın son dersini takiben ilgili not giriş işletim sistemine giriş yapmak.
 • Okula gelememe/ derse girememe durumlarında Bölüm Başkanlığını anında haberdar etmek,
 • Derslere zamanında girmek, erken çıkmamak,
 • Zaruri ve açıklanabilir durumlar dışında ders saatlerine riayet etmek; aksi halde kaybedilen ders saatinin mutlaka telafisini yapmak ve telafi formunu doldurarak bölüm başkanlığına teslim etmek,
 • Yıllık izinleri eğitim öğretime ara verildiği dönemlerde planlamak ve gerekli belgeleri doldurarak bölüm başkanlığına teslim etmek, bunun haricinde izinsiz, mazeretsiz şehir dışında bulunmamak,
 • Her zaman profesyonelce davranmaya ve görünmeye özen göstermek,
 • Gelen e-postaları düzenli olarak kontrol etmek ve kurum içi bilgi ağının bir parçası olmak,
 • Sınavlarla ilgili olarak hem YDYO hem de bölüm başkanlığı tarafından belirlenmiş olan esasları dikkatlice okumak ve bu esaslara uymak,
 • YDYO ya da bölüm başkanlığı tarafından verilen sınav görevlerini ciddiyetle yerine getirmek,
 • Sınavın profesyonel bir biçimde yapılabilmesi için gereken önlemleri almak; (sessiz bir sınav ortamı sağlamak, oturma düzenine sadık kalmak, konuyla ilgisi bulunmayan faaliyetlerden kaçınmak, sınav sonuçlarını doğru girmek, vb.) 
 • Sınav kâğıtlarını kurum tarafından belirlenen sürede ve kriterlere göre değerlendirmek; notlandırılan her türlü portfolyo vs. çalışmasını en az 2 yıl saklamak,
 • Sınıf içi özgün bir sınıf dili geliştirmek, öğrencilerle saygı çerçevesinde akademik bir ilişki kurmak ve onları rencide edecek davranışlardan kaçınmak,
 • Öğrencileri herhangi bir disiplin soruşturması gerektiren davranışlardan kaçınmaları için istenmedik davranışlar ve öğrenci disiplin yönetmeliği konusunda en az bir kez bilgilendirmek,
 • Eğitim- öğretim materyallerini (ders kitabı, tahta, projeksiyon, CD çalar) etkili ve düzenli bir şekilde kullanmak,
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri (Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcısı) tarafından verilen işleri yapmak,

Yetkiler

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
 • E-kampüs uygulamasını kullanmak,
 • YDYO Not Giriş sistemini kullanmak,

Bilgi

 • Yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsayan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak.
 • Görevin yerine getirilmesinde gereken bilgiyi içeren diğer kanun, genelge, yönetmelik, yönergeler vb. mevzuat.

Beceri ve Yetenekler

 • Orta düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
 • Bilgileri paylaşmama
 • Düzgün diksiyon
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Empati kurabilme
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim
 • İleri düzey İngilizce
 • İngilizce ve Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde kullanabilme
 • İnovatif, değişim ve gelişime açık
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Ofis programlarını etkin kullanabilme
 • Sabırlı olma           
 • Sorumluluk alabilme
 • Üst ve astlarla diyalog
 • Yoğun tempoda çalışabilme
 • Zaman yönetimi

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdürlük, Bölüm Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin