Yabancı Diller Bölüm Başkanı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birim

Yabancı Diller Bölümü

Görev Adı:

Bölüm Başkanı

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Müdür

Sorumluluk Alanı

Bölümün her düzeyde eğitim - öğretim araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Temel Görev ve Sorumluklar

Yabancı Diller Bölüm Başkanı aşağıda belirtilen hususlarda müdür ve müdür yardımcılarına karşı birinci derecede sorumludur:

 • Müdürlükten gelen resmi yazı ve uygulamalara göre hareket etmek ve verilen işleri zamanında teslim etmek,
 • Müdürlükten gelen resmi yazı ve uygulamalar konusunda Temel İngilizce Bölümüne bağlı personeli bilgilendirmek,
 • Yüksekokul Kuruluna katılmak, müdürün talebi doğrultusunda yönetim kurulunda konuşulacak olan konularda danışmanlık hizmeti vermek,
 • Hazırlık programında verilecek dersleri ve bu derslerin işleyiş ve sınavlarını hazırlamakla yükümlü ofisleri yapılandırmak, görevlerini bildirmek ve çalışmalarını kontrol etmek, yıl içinde belirli aralıklarla ofislerle toplantılar yapmak, toplantı sonuçlarını müdürlüğe bildirmek, yüksekokul kurulunda konuşulacak olanları belirlemek,
 • Her akademik yarıyılın başında okutmanların haftalık ders yüklerini hazırlamak,
 • Bir akademik yıl içerisinde yapılacak olan seviye tespit sınavı, yıl içi seviye belirleme sınavı, tüm ara sınavlar, genel ve bütünleme sınavlarının tarihlerini belirlemek, akademik takvimde yerini almasını sağlamak,
 • Bir akademik yıl içerisinde kullanılacak her türlü eğitim-öğretim materyalinin seçimini yapmak,
 • Bir akademik yıl içerisinde yapılacak olan seviye tespit sınavı, yıl içi seviye belirleme sınavı, tüm ara sınavlar, genel ve bütünleme sınavlarını, mazeret sınavlarının hazırlanmasını, yapılmasını ve sınav koordinasyonunu sağlamak, sonuçları yüksekokul öğrenci işleri birimine yazılı olarak iletmek,
 • Öğretim elemanlarının devamsızlık ve not girişlerini zamanında yapmasını sağlamak,
 • Görev uzatım raporlarını gizlilik içinde ve adaletli bir şekilde hazırlamak, akademik personel ile ilgili her türlü dosyalama çalışmasının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Akademik personelin yıllık izinlerini onaylamak,
 • Ek dersleri onaylamak,
 • Dönem içinde raporlu/izinli olan öğretim elemanlarının sınıflarında eğitimin aksamaması için gereken tedbirleri almak,
 • Sorumlu olduğu alt birimlerin (mesleki gelişim birimi, makale destek ofisi vb.) faaliyetlerini denetlemek, bu birimlerin daha verimli çalışmaları için girişimlerde bulunmak,
 • Gerektiğinde müdüre bölümdeki eğitim-öğretim çalışmaları, problemleri ve çözüm önerileri hakkında yazılı veya sözlü bilgi vermek,
 • Eğitim-öğretimi ilgilendiren kanun, yasa, yönetmelik ve yönergelerle ilgili bilgisini güncel tutmak,
 • Öğrencilerin problemleri ile ilgilenmek, sağlık raporlarını ve izinleri değerlendirmek,
 • Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
 • Müfredat dışı aktiviteler (münazara, kelime yarışmaları ve video çekimleri vb.) düzenlemek,
 • Sınıf temsilcileri ile gerektiğinde toplantılar düzenlemek, toplantı sonuçlarını, gerek olması durumunda, müdürlük ile paylaşmak,
 • Müdürlükçe verilecek sınav görevlerini (Erasmus, IELST vb.) yerine getirmek,
 • Yurt içi ve yurtdışı konferans, seminer ve sunumlardan haberdar olup akademik personeli bilgilendirmek, akademik personelin katılımlarını sağlamak ve teşvik etmek,
 • Her akademik yıl başında tüm yıl boyunca yapılacak olan eğitim faaliyetleri hakkında öğretim elemanlarını bilgilendirmek ve gereken durumlarda hizmet-içi eğitimleri organize temek,
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri (müdür, müdür yardımcıları) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

Yetkiler

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
 • İmza yetkisine sahip olmak,
 • Emrindeki personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,

Bilgi

 • 657 Devlet Memurları Kanunu,
 • 2547 Yükseköğretim Kanunu,
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik,
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği,
 • Görevin yerine getirilmesinde gereken bilgiyi içeren diğer kanun, genelge, yönetmelik, yönergeler vb. mevzuat.

Beceri ve Yetenekler

 • Analitik düşünebilme
 • Orta düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
 • Bilgileri paylaşmama
 • Değişim ve gelişime açık olma
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Empati kurabilme
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim
 • Hızlı düşünme ve karar verebilme
 • Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme
 • Hoşgörülü olma
 • İleri düzey İngilizce
 • Koordinasyon yapabilme
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Liderlik vasfı
 • Müzakere edebilme
 • Planlama ve organizasyon yapabilme
 • Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme
 • Sorun çözebilme
 • Sorumluluk alabilme
 • Stres yönetimi
 • Üst ve astlarla diyalog
 • Yoğun tempoda çalışabilme
 • Yönetici vasfı
 • Zaman yönetimi

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdürlük, Yüksekokul Sekreterliği, diğer bölüm sekreterlikleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin