Programcı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birim

Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü

Görev Adı:

Programcı

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Yüksekokul bilgi işlemini ilgilendiren her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yapmak

Temel Görev ve Sorumluklar

 • Eğitim-öğretimi ilgilendiren bir konuda amirlerince kendisinden istenen her türlü istatistikî bilgilerin düzenlenmesini, takibini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak,
 • Sorumlu olduğu bilgisayar ve çevre birimlerini çalışır durumda tutmak,
 • Yazılım ile ilgili sorunları tespit etmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Yüksekokulda işleyişi kolaylaştırıcı, uzmanlığının elverdiği türde, bilgisayar programı ya da yazılımını yapmak,
 • Yüksekokulun web sitesini yönetmek, sayfaları güncellemek ve aksayan ya da eksik yönleri hakkında amirleri bilgilendirmek,
 • Yüksekokulun çevrimdışı çalışan programları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Yüksekokulun çevrimdışı çalışan web sitesini yönetmek, sayfaları güncellemek ve aksayan ya da eksik yönleri hakkında amirleri bilgilendirmek,
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri (Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul sekreteri) tarafından verilen işleri yapmak,

Yetkiler

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,

Bilgi

 • Görevin yerine getirilmesinde gereken bilgiyi içeren diğer kanun, genelge, yönetmelik, yönergeler vb. mevzuat.

Beceri ve Yetenekler

 • Ana bilgisayar, iletişim ve ağ güvenlik cihazları ile işletim sistem yazılımlarını etkin kullanabilme ve teknolojisini takip edebilme
 • Analitik düşünebilme
 • Analiz yapabilme
 • İleri düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
 • Bilgileri paylaşmama
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Hızlı düşünme ve karar verebilme
 • Orta düzey İngilizce
 • İstatistiksel çözümleme yapabilme
 • Karşılaştırmalı durum analizi yapabilme
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Ofis programlarını etkin kullanabilme
 • Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.)
 • On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı
 • Sorun çözebilme
 • Sorumluluk alabilme
 • Yazılım geliştirme ve uygulama
 • Zaman yönetimi

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdürlük, görevin niteliğine göre Üniversitenin ilgili diğer birimleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin