Personel İşleri Memuru

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birim

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Görev Adı:

Akademik Personel İşleri Memuru

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Yüksekokul akademik personelini ilgilendiren her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yapmak

Temel Görev ve Sorumluklar

 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri (Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul sekreteri) tarafından verilen işleri yapmak,
 • Akademik Personel görev süresi takip ve kontrolünü yapmak,
 • Yurt içi ve Yurt dışı görevlendirmeleri ile ilgili yazışmaları yapmak ve takip etmek,
 • Personel hastane ile ilgili sağlık raporlarının takibini yapmak ve dosyalarına yerleştirmek,
 • Personel yıllık izin belgesi düzenlemek ve bu izinlerle ilgili kayıtları tutmak,
 • Telafi formlarını düzenlemek ve kaydını tutmak,
 • Akademik personeli ilgilendiren gelen ve giden evrakları kaydederek sisteme uygun olarak saklamak,
 • Müdürlük resmi yazışmalarını yapmak,
 • Bölüm öğretim elemanlarının iletişim bilgilerini tutarak, gerektiğinde bulunmalarını sağlamak,
 • Akademisyenlerin YÖKSİS bilgilerini güncel tutmasını sağlamak,
 • SGK Personel işlemlerini yapmak,
 • Personel bilgilerinin UBS sistemine (UNIPA) girilip güncel tutulmasını sağlamak,
 • Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu gündemlerini yazmak ve ilgililere dağıtmak,
 • Yüksekokul Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını yazmak ve dosyalamak,
 • Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını yazmak ve üyelere imzalatmak,
 • Yüksekokul Kurulu ve Yönetim üyelikleri görev süresi takip ve kontrolünü yapmak,

Yetkiler

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
 • E-belge oluşturma yetkisine sahip olmak,
 • UBS sistemine bilgi girişi yapma yetkisine sahip olmak,

Bilgi

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 • 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
 • Görevin yerine getirilmesinde gereken bilgiyi içeren diğer kanun, genelge, yönetmelik, yönergeler vb. mevzuat.

Beceri ve Yetenekler

 • Orta düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
 • Bilgileri paylaşmama
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim
 • Güçlü hafıza
 • Hızlı not alabilme
 • Temel düzey İngilizce
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Ofis programlarını etkin kullanabilme
 • Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.)
 • On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı
 • Planlama ve organizasyon yapabilme
 • Üst ve astlarla diyalog
 • Yoğun tempoda çalışabilme
 • Zaman yönetimi

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdürlük, Bölüm Başkanlıkları, görevin niteliğine göre Üniversitenin ilgili diğer birimleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin