Öğrenci İşleri Memuru

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birim

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Görev Adı:

Öğrenci İşleri Memuru

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Yüksekokul Temel İngilizce Bölümü’ne kayıtlı öğrencileri ilgilendiren her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yapmak

Temel Görev ve Sorumluklar

 • Öğrenci kayıtlarının (zorunlu ve isteğe bağlılar) takibini yapmak,
 • Öğrenci belgesi düzenlemek,
 • Transkript belgesi düzenlemek,
 • Disiplin cezası alan öğrencilerin işlemlerini yürütmek,
 • Öğrenci listelerini ve yoklama listelerini hazırlamak, 
 • Yoklama ve not girişlerini (final, bütünleme hariç) yapmak,
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile ilgili her türlü yazışmanın ve dosyalamanın yapılmasını sağlamak,
 • Öğrencileri ilgilendiren her türlü duyurunun takibini yapmak ve öğrencileri bilgilendirmek,
 • Sorumluluk alanına giren konularla ilgili tüm mevzuatı bilmek ve bilgilerini sürekli güncel tutmak,
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri (Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul sekreteri) tarafından verilen işleri yapmak,

Yetkiler

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,

Bilgi

 • Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği,
 • Görevin yerine getirilmesinde gereken bilgiyi içeren diğer kanun, genelge, yönetmelik, yönergeler vb. mevzuat.

Beceri ve Yetenekler

 • Orta düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
 • Bilgileri paylaşmama
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim
 • Güçlü hafıza
 • Hızlı not alabilme
 • Temel düzey İngilizce
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Ofis programlarını etkin kullanabilme
 • Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.)
 • On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı
 • Planlama ve organizasyon yapabilme
 • Üst ve astlarla diyalog
 • Yoğun tempoda çalışabilme
 • Zaman yönetimi

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdürlük, Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin