Müdür

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birim

Rektörlük

Görev Adı:

Müdür

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Rektör, Rektör Yardımcıları

Sorumluluk Alanı

Yabancı Diller Yüksekokulu idari ve akademik işleyişini koordine etmek

Temel Görev ve Sorumluklar

Yüksekokul müdürü aşağıda belirtilen hususlarda rektöre karşı birinci derecede sorumludur:

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. Maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmek,
 • Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek,  bu kurullarda alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
 • Yüksekokul birimleri arasında düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak,
 • Stratejik plan, faaliyet raporu, denetim raporu gibi Yüksekokulun genel işleyişi ve performans ile ilgili bilgilerin rapor halinde hazırlanarak ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak,
 • Harcama yetkilisi olarak Yüksekokul bütçesinin hazırlanması ve etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,
 • Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,
 • Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
 • Akademik ve idari personelin sicil raporlarını düzenlemek,
 • Yüksekokulun kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi yönünde gerekli önlemleri almak,
 • Gerektiği zaman güvenlik önlemlerini almak,
 • Öğrencilere gerekli sosyal hizmetleri sağlamak,
 • Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve arttırılmasını sağlamak,
 • Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve sonuçlarının alınmasını sağlamak,
 • Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Yetkiler

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
 • E imza yetkisine sahip olmak,
 • Harcama yetkisine sahip olmak,
 • Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,

Bilgi

 • 657 Devlet Memurları Kanunu,
 • 2547 Yükseköğretim Kanunu,
 • 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu,
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik,
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği,
 • Görevin yerine getirilmesinde gereken bilgiyi içeren diğer kanun, genelge, yönetmelik, yönergeler vb. mevzuat.

Beceri ve Yetenekler

 • Orta düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
 • Değişim ve gelişime açık olma
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip liderliği vasfı
 • Empati kurabilme
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim
 • Hızlı düşünme ve karar verebilme
 • Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme
 • Hoşgörülü olma
 • İleri düzey İngilizce
 • Planlama ve organizasyon yapabilme
 • Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme
 • Proje geliştirebilme ve uygulayabilme
 • Sorun çözebilme
 • Sonuç odaklı olma
 • Sorumluluk alabilme
 • Stres yönetimi
 • Üst ve astlarla diyalog
 • Yoğun tempoda çalışabilme
 • Yönetici vasfı
 • Zaman yönetimi

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Rektörlük, Yüksekokul Sekreterliği, Diğer Fakülte ve Bölümler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin