Müdür Yardımcısı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 

 

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birim

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Görev Adı:

Müdür Yardımcısı

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Müdür

Sorumluluk Alanı

Yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak

Temel Görev ve Sorumluklar

Yüksekokul müdür yardımcısı aşağıda belirtilen hususlarda müdüre karşı birinci derecede sorumludur:

 • Müdürün verdiği her türlü akademik ve idari görevleri yapmak,
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri (müdür, rektör yardımcıları ve rektör) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,
 • Üyesi bulunduğu kurul üyeliklerini (yüksekokul yönetim kurulu, yüksekokul kurulu, üniversite eğitim komisyonu vb.) yürütmek,
 • Eğitim-öğretim ve akademik hizmetlerin en üst düzeyde yapılması ve yürütülmesinde yüksekokul müdürüne yardımcı olmak,
 • Yüksekokula bağlı birimlerin akademik ve idari faaliyetlerini denetlemek,
 • Yüksekokul idari biriminin faaliyetlerini denetlemek,
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne bağlı olarak verilen kursları koordine etmek,
 • Yüksekokul faaliyet ve denetim raporunun hazırlanmasını sağlamak, stratejik planını çıkarmak,
 • Web sitesinin güncel tutulmasını sağlamak,
 • Eğitim-öğretim için gereken teknolojik yenilik ve gelişmeler hakkında güncel bilgi sahibi olmak,
 • Yurt içi ve yurtdışı konferans, seminer ve sunumlardan haberdar olup akademik personeli bilgilendirmek, akademik personelin katılımlarını sağlamak, teşvik etmek,
 • Farklı üniversitelerin uygulamalarını web sitelerinden takip etmek,
 • Akademik ve idari personelin motivasyonlarını arttırıcı girişimlerde bulunmak,
 • Yüksekokula ait kütüphanenin işleyişini takip etmek,
 • Yüksekokul işleyişi ile birlikte, akademik ve idari personeli ilgilendiren tüm kanun, yasa, yönetmelik ve yönergeler hakkındaki mevzuat bilgisini güncel tutmak,
 • Hazırlık programında öğrencisi olan bölümlerin bölüm başkanlıkları ile irtibat kurup öğrencileri bölümlerinde alacakları İngilizce dersleri konusunda bilgilendirmek için toplantılar düzenlemek,

Yetkiler

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
 • E-İmza yetkisine sahip olmak,
 • Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,

Bilgi

 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik,
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği,
 • Görevin yerine getirilmesinde gereken bilgiyi içeren diğer kanun, genelge, yönetmelik, yönergeler vb. mevzuat.

Beceri ve Yetenekler

 • Orta düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
 • Bilgileri paylaşmama
 • Değişim ve gelişime açık olma
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Empati kurabilme
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim
 • Güçlü hafıza
 • Hızlı düşünme ve karar verebilme
 • Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme
 • Hoşgörülü olma
 • İleri düzey İngilizce
 • Koordinasyon yapabilme
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Proje geliştirebilme ve uygulayabilme
 • Sorun çözebilme
 • Sonuç odaklı olma
 • Sorumluluk alabilme
 • Stres yönetimi
 • Üst ve astlarla diyalog
 • Yoğun tempoda çalışabilme
 • Zaman yönetimi

 

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Yüksekokul Sekreterliği, Temel İngilizce Bölümü ve Modern Diller Bölümü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin