Ayniyat Memuru

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birim

Yabancı Diller Yüksekokulu

Görev Adı:

Ayniyat Memuru

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Yüksekokul demirbaşını ilgilendiren her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yapmak

Temel Görev ve Sorumluklar

 • Birimdeki tüm demirbaşın (hibe yollu edinilenler dâhil) kaydını ilgili yere yapmak,
 • Personellerin malzeme taleplerini, amirin onayı ile depo mevcudu oranında karşılamak, biten ya da bitmekte olan malzemenin satın alınması için ön çalışmada bulunmak,
 • Birimce iade edilen kullanılabilir demirbaş malzemeyi muhafaza etmek, bozuk, tamiri mümkün olmayan malzemeleri demirbaş kayıtlarından düşmek, imha etmek veya gösterilen yere terkini tutanakla sağlamak,
 • Satın alınıp depoya konulan malları ihtiyaç oranında birimlere dağıtılmasını planlamak ve teslimini yapmak,
 • Depo ile ilgili kayıtları tutmak,
 • Deponun temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak,
 • Yüksekokuldaki tüm demirbaşla (hibe yollu edinilenler dâhil) ilgili gerektiğinde amirlerine yazılı ya da sözlü bilgi vermek,
 • Sorumluluk alanına giren konularla ilgili tüm mevzuatı bilmek ve bilgilerini sürekli güncel tutmak,
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri (Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul sekreteri) tarafından verilen işleri yapmak,

Yetkiler

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
 • Say2000i ve KBS uygulamalarını kullanmak

Bilgi

 • Görevin yerine getirilmesinde gereken bilgiyi içeren diğer kanun, genelge, yönetmelik, yönergeler vb. mevzuat.

Beceri ve Yetenekler

 • Orta düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
 • Bilgileri paylaşmama
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Güçlü hafıza
 • Temel düzey İngilizce
 • Karşılaştırmalı durum analizi yapabilme
 • Koordinasyon yapabilme
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Matematiksel kabiliyet
 • Muhakeme yapabilme
 • Ofis programlarını etkin kullanabilme
 • Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.)
 • Sorumluluk alabilme
 • Stres yönetimi
 • Zaman yönetimi

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdürlük, görevin niteliğine göre Üniversitenin ilgili diğer birimleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin